قطعی دستگاه پرداخت الکترونیک « پوز » و مسئولیت ناپذیری

دستگاه پرداخت الکترونیک منصوبه در دفاتر اسناد رسمی گر چه از وسایل تکنولوژیک و آسان نمودن پرداخت است ولی حسب قوانین و مقررات بالادستی و پایین دستی شک و شبه ای در غیر قانونی و تحمیلی بودن آن و حتی پرسش برانگیز بودن آن به جهت سوء استفاده های به عمل آمده و امکان بروز سوء استفاده های بسیار بزرگتر وجود ندارد .

با این وجود ، دفاتر به هر علت  و دلیل از این دستگاه استفاده نموده و چون تنظیم و ثبت سند و در نتیجه انجام امور دفترخانه و کسب و کار سران دفاتر در پیوند با این دستگاه می باشد منظم و دقیق بودن مجموعه و کلیت برنامه از حیث دستگاه ، دریافت ها ، واریز به حساب و دقیق بودن آن بسیار حائز اهمیت می باشد . موضوعی که متأسفانه در این دستگاه و ملزومات آن به هیچوجه وجود ندارد .

چند روزی است که این دستگاه به صورت سراسری و دائم قطع گردیده است . هر چند بار اول نبوده و آخرین بار نیز نخواهد بود و بارها به صورت اعتراض کتبی و شفاهی و رسمی و غیر رسمی به این موضوع اعتراض شده است ولی با تکرار مشکل در این حد و عدم پاسخگویی این موضوع مطرح می شود که مسئولیت به عهده چه کسی می باشد ؟ مسئولیت اخلال در کار دفاتر اسناد رسمی که وظیفه تنظیم اسناد عقود وایقاعات و تعهدات جامعه را به عهده دارند ؟ مسئولیت تخلف از قانون اساسی در مورد آزادی کسب و کار و عدم تضییع حقوق شهروندی ؟ مسئولیت ایجاد زیان و عدم النفع محقق دفاتر ؟ مسئولیت توهین به سران دفاتر ؟ مسئولیت تضییع حق مردم ؟ و ....

نگارنده بر این عقیده است که مسئولیت های فوق فراتر از توانایی و اختیار اداره کنندگان سامانه نابسامان پرداخت الکترونیک می باشد که لازم است با اعتراض همگانی همکاران و پیگیری مجدانه آن توسط مجامع صنفی یک بار و برای همیشه به این موضوع و موضوعات مشابه پایان داده شود .

http://daftarkhaneh.blogfa.com/
/ 0 نظر / 47 بازدید