تذکر انتظامی به همکاران گرامی

گواهی عدم حضور

 همکاران گرامی:

بطوری که ملاحظه می شود همکاران محترم در اجرا بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی ، متفاوت اقدام مینماید که این امر بعضا" موجبات شکایت اصحاب سند را فراهم و مشکلاتی را برای همکاران ایجاد مینماید لذا بمنظور ایجاد وحدت رویه خاطر نشان میسازد بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی ناظر به مواردیست که تنظیم و ثبت سند در دفترخانه معین و روز معلوم در مبایعه نامه تنظیمی بین متعاملین تصریح شده باشد لذا با فرض مذکور:

1-در صورتی که سند ملک موضوع میابعه نامه در روز معین در دفترخانه ای که بشرح فوق تعیین شده ثبت و آماده امضاء باشد چنانچه متعاملین متفقا" مراجعه نمایند به امضاء آنها خواهد رسید و اگر احد از آنها مراجعه نمود بایستی تا پایان وقت اداری در دفترخانه منتظر بماند و در صورتی که طرف مقابل مراجعه ننماید دفترخانه در پایان وقت اداری حسب تقاضای طرفی که حضور داشته گواهی عدم حضور طرف مقابل را صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.

2-چنانچه سند ملک موضوع مبایعه نامه به هر علت در دفترخانه تنظیم و ثبت نشده باشد و احد از اصحاب معامله مطالبه گواهی نمایند دفترخانه در این صورت در پایان وقت اداری روز موعد علت عدم تنظیم و ثبت سند را در قالب گواهی و در چارچوب علت و علل قانونی و ثبتی حسب تقاضای احد از متعاملین صادر و تحویل خواهند نمود بدیهی است صدور گواهی در هر دو مورد فوق الذکر صرفا" باید در روز معین شده در مبایعه نامه انجام شود و در غیر از موارد مذکور دفترخانه مجاز به صدور گواهی های متفرقه تحت عناوین و مطالب غیر مرتبط با تکالیف سردفتری خطاب به اشخاص حقیقی نمیباشد بدیهی است پاسخ مراجع قضائی و ثبتی در هر زمان از وظایف دفاتر میباشد که در خصوص موضوع وفق مقررات اقدام خواهند نمود.

کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی

/ 0 نظر / 33 بازدید