فواید ، مزایا وآثار ثبت آنی


فواید ، مزایا وآثار ثبت آنی
باتوجه به این که نگارنده درمعیت دیگردوستان بارها مرتکب نقدوبررسی های بی سرانجام فراوانی ازکارکردها وساختارحقوقی سامانه موسوم به ثبت آنی شده ام وازآنجاکه نقدبدون رعایت انصاف واعتدال که این روزها ازکلمات گوش نوازاست ،به دورازاخلاق ورزشی ونیزسردفتری است .وازسوئی جناب آقای دکتر تویسکانی معاون محترم قوه قضائیه وریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک درملاقاتی که اخیرا کانونها وجوامع سردفتران ازجمله نگارنده با ایشان داشتیم .ضمن استقبال ازنقد منصفانه ،سنگ تمام گذاشته وبا حسن برخورد کامل ،قول مساعد جهت رفع برخی مشکلات صنفی ما ازجمله مشکلات احتمالی سامانه راداده اند .لذابرآن شدم درفرصت های حاصل ازتعطیلی اجباری دفاتر ،که منحصرا ناشی ازمشکلات سامانه ثبت احوال می باشد(فکردیگری نکنید ) ،باذکربرخی مزایا وآثارمفید اجرای این سامانه ،عمل متقابل نموده باشم . ازسوی دیگر نظربه پیچیدگی کاردفاتراسنادرسمی واصولا حوزه کارهای ثبتی ، وبه منظورانبساط خاطر همکاران خانواده بزرگ ثبتی که گاه ازفرط خیره شدن به دایره بارگذاری سامانه های مختلف ،دچاردوران سروچشم می شوند .گاه قلم با طنزوکنایه وتلخی نیزهمراه شده است ولی پیشا پیش گفته باشم که قصد جسارت به ساحت هیچ بزرگواری اعم ازحقیقی ویا حقوقی نبوده ونیست..ولذا نگارش این سطور صرفا بااین امید است که شاید این بار ذکر فواید وتعریف وتمجید ها موثرافتد .پس ازذکراین مقدمه ،مطالب اصلی زیرسه عنوان به ترتیب ارائه می شود:
مزایای اولیه وملموس سامانه
1-تسهیل دراحرازهویت اشخاص حقیقی یاحقوقی ازطریق ارتباط با سازمان ثبت احوال وسایرمراجع ذیربط وملاحظه تصویراشخاص حقیقی واحرازاصالت وبقاء یا زوال اشخاص حقوقی .وحیات ویا ممات اشخاص حقیقی که این پدیده ازشگفتی های هزاره سوم محسوب می شود.
2-باتوجه به ارتباط مداوم ما با ثبت احوال ، موضوع حیات ویاممات اشخاص حقیقی باارتباط برخط با اداره متوفیات ،مرتب کنترل می شود وبدین ترتیب باعدم امکان تنظیم اسناد بنام متوفیان ، آرامش این بندگان خدا وبازماندگان آنها با مقاصد ناصواب مجرمان وکج اندیشان دچارتشویش نخواهد شد.بدیهی است طالبان این نوع اسناد هرروزنو آوری جدیدی خواهند داشت . وطراحان هوشمند سامانه رشته های اینان را پنبه خواهند کرد.
3-جلوگیری ازهرنوع خطا ولغزش درنگارش مشخصات اشخاص درتنظیم اسناد ویا انجام سایرخدمات ثبتی ازمزایای منحصربه فرد سامانه است .امری که دربرنامه های قبلی بدلیل عدم امکان ارتباط با سایرمراجع ،فراهم نبود واین امتیازبسیارمهمی است .ولی کاش این امتیاز ،درجلوگیری ازتکرارشماره ترتیب اسناد وشماره ترتیب نمونه اسناد و...نیزبه صورت خودکارایجاد می شد.
4-دراسناد مربوط به املاک نیز بروزخطای کاربربه حداقل ممکن می رسد وبا ارتقاء سامانه وحذف استعلام وارسال خلاصه وادغام آنها دریک محل ، این خطا به صفر خواهد رسید .زیرا اطلاعات املاک ازدل پاسخ استعلام واصله ازاداره ثبت محل وقوع ملک استخراج می شود .وچون بنابه قانون نانوشته ای همواره ساحت مرجع بالاترمصون ازخطاست لذا اگراشتباهی احتمالا بروزنمود ،خودکرده راتدبیرنیست .
5-محاسبه خودکارهزینه های کلیه اسناد وسایرخدمات ثبتی ، باعث می شود که بروزخطا به حداقل ممکن برسد .وبحث اضافه دریافتی وازاین قبیل مسائل آنهم ازطریق سامانه اساسا منتفی شود . لذا تااصلاح تعرفه ها ،طالبان زیاده خواه باید به دنبال تمهید دیگری باشند.
6-باروزآمد کردن اطلاعات مربوط به املاک بازداشتی واشخاص ممنوع المعامله امکان خطای کاربر دراین رابطه ونیزفراراین قبیل اشخاص ازتیررس نگاه تیزبین سازمان متبوع ودیگر مراجع نظارتی منتفی خواهد بود.
7-شروع واجرای ثبت آنی وحذف اوراق به شکل سنتی موجب کاهش جعل ازحیث کاربرد اوراق مسروقه...وتنظیم اسناد جعلی است .وانصافا حذف وکاستن این همه اوراق ،خدمت بزرگی است .
8-اجرای ثبت آنی موجب تسهیل دراحرازاصالت اسناد تنظیمی دردفاتر اسناد رسمی است به گونه ای که دیگر نیازی به مکاتبه یا تماس دفاتر با یکدیگرونیزمکاتبه مراجع مختلف  با دفاتر جهت احرازاصالت اسناد تنظیمی درسامانه ثبت آنی نمی باشد .امری که براعتبار اسناد رسمی خواهد افزود.
9-اجرای ثبت آنی موجب شده که تمام حرکات وسکنات مالی وغیرمالی ما وکلیه اتباع ایرانی اعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی درمرعا ومنظر سازمان متبوع قرارداشته باشد. لذا ارتکاب تخلفات مشهود عملا تعلیق به محال است ومبادرت به آن ،شجاعتی فراترازمعمول می طلبد.
10-الکترونیکی نمودن تدریجی امضاء اسناد برای مردم واستفاده واسکن اثرانگشت نیزدرجلوگیری ازجعل وتزویر وممانعت ازاسناد سفید امضاء ،خاصه دراسناد اتومبیل ،بسیارمفید خواهد بود.وطالبان این نوع اسناد باید تمهید دیگری بیندیشند زیرا به یمن حسن تدبیر جناب صدرنوری وهمکاران ، عنقریب این قبیل دکانها تعطیل ابدی خواهد شد .
11-.رفع مشکلات ساختاری وحقوقی سامانه که بارها وبارها به تعبیر میرزای یزدی" این شاخ شکسته "، ودیگرهمکاران نوشته وگفته ایم باعث کارامدشدن هرچه بیشتر آن خواهد شد البته به شرطی که سرعت اینترنت به حد مطلوب برسد وتمامی سامانه ها درسامانه اصلی ادغام شوند .وپرداخت ها نیز هم زمان با تنظیم سند ویا انجام سایرخدمات ثبتی  بصورت یک جا و بایک بارکارت  کشیدن انجام شود.
فواید غیرملموس سامانه ازنظربرنامه ریزی های کلان
1-باتوجه به اینکه به یمن سرانگشت تدبیرجناب صدرنوری وهمکاران ،کلیه حرکات وسکنان ما درمنظرومرعای سازمان معظم ثبت اسناد واملاک کشورقرارداشته ودارد .وبه تعبیر شاعر"...گربرسرخاشاک یکی پشه بجنبد ،جنبیدن آن پشه عیان درنظر ماست  ." لذا بااستفاده ازآمارهای مختلف می توان دربرنامه ریزیهای کلان کشور وسیاست های آتی سازمان متبوع استفاده مطلوب نمود.
2-استفاده آماری ازتعداد ونوع وارزش ریالی وحجم معاملات هریک ازدفاتر اسنادرسمی درسطح کلان شهرها وحتی روستاهای دورافتاده موجب کاهش اشتباهات کارشناسی ما دربرنامه ریزی ها خواهد شد بعنوان نمونه ازمقایسه ارزش معاملاتی املاک درنقاط مختلف کشورمتوجه می شویم که مقررنمودن مبلغ 250000ریال برای کف حق التحریراسناد قطعی غیرمنقول تا مبلغ ارزیابی دومیلیون ریال آنهم برای یک دوره چهارساله عادلانه ودقیق نیست. زیراباگذشت سه سال ازتغییرتعرفه ها، این مبلغ بیشتر به شوخی شبیه است .وانگهی این مبلغ  معادل حق التحریر وکالت کاری است .درحالی که سند غیرمنقول با توجه به  اهمیت وارزش واقعی ملک مورد معامله وتشریفات مورد نیاز این نوع سند ، قابل قیاس با سند وکالت کاری ومتفرقه نمی باشد .لذا همین نکته می تواند بعنوان یکی ازجهات توجیهی درخصوص واقعی ویا دست کم عادلانه نمودن ماخذ دریافت حق التحریر اسناد قطعی غیرمنقول لحاظ شود .
3-استخراج آمار اسناد اتومبیل ونیزمعین نمودن سهم دفاتر ازهزینه های دریافتی آنها که منحصرا حق التحریر وبهای اوراق است، موجب می شود که مردم نسبت دستمزد سردفتر(حق التحریر ) به سایرهزینه های سند اتومبیل ازجمله مالیات نقل وانتقال وعوارض وحق الثبت ومالیات برارزش افزوده را دقیقا دریافته وبراین دروغ بزرگ -که همواره بعضی ها با اهداف خاص ،گرانی وزیادی هزینه های اتومبیل رابه گشادی جیب سران دفاتر وسهم آنها مربوط می دانند -،مهرابطال زده شود .
4-باملاحظه کل درآمد ناخالص سران دفاتر درسطح کشور وبدون وضع هزینه ها وکسورات قانونی ومالیات بردرآمد و....ترحم عمومی ونیزسازمان متبوع متوجه این صنف متخصص مظلوم وبی پناه  وپرمسئولیت با شغلی همزاد با استرس خواهد شد .این موضوع   خاصه درمورد همکاران تازه کار وجوان وجویای نام وکم پول (به تعبیر برادران افغانی ) کاملا صادق است .
5-سامانه ثبت آنی این امکان رامی دهد تا میانگین درآمد ناخالص کل دفاتر کشور وبالاترین وکمترین درآمد ها درمقاطع مختلف زمانی به خوبی مشخص شده  .ولذا بعضی ها با ملاحظه یک یا چند دفتر با درآمدهای بالا ویا دفاتر کلان شهرهای خاص ، موضوع را به همه تسری ندهند ونتیجه گیریهای عجولانه نفرمایند .زیرا تعمیم های ناروا ومغالطه های آماری ازنظراهل منطق موجه نیست .
6-بابررسی اسناد قطعی غیرمنقول دراقصی نقاط کشور وملاحظه تفاوت های فراوان وفاحش ارزش منطقه بندی املاک که فعلا ومتاسفانه ماخذ اجباری دریافت حق التحریر ماست ، مشخص می شود که یکسان کردن ماخذ دریافت حق التحریر درمورد املاک به شیوه وبا ملاک فعلی نه تنها عادلانه نیست بلکه  لزوم  تجدید نظراساسی درآن با جلب نظرکارشناسان دفاتر اسنادرسمی بیش ازپیش اجتناب ناپذیر می باشد.
7-باتوجه به سرعت کم اینترنت ومشکلات ناشی ازسامانه پرداخت الکترونیکی ومشکلات مخابرات و....که البته همه این مشکلات هیچ ارتباطی با جناب صدرنوری وهمکاران ایشان نداشته وندارد .گاه ارباب رجوع نمایانی خشمگین ازمخابرات وثبت احوال ، به تعبیر عادل خان ،بصوت خود جوش  برسردفتران ودفتریاران  شوریده اند وصرفا به یمن اقدام برق آسای 110 غائله خاتمه یافته است .لذا می توان با تجمیع آماراین درگیری ها درجهت عمل به شعار ارتقاء جایگاه سردفتری که ریاست محترم سازمان متبوع  بارها وعده تحقق آن را فرموده اند، اقدام مناسب بعمل آورد .یکی ازاین راهها ایجاد مصونیت شغلی درحین انجام وظیفه است امری که درمورد وکلاء وقضات مقررشده و لذا احدی راجسارت تعرض به اینان درحین انجام وظیفه نیست .لذا مقررکردن این تامین درطرح اصلاح قانون دفاتر ویا بصورت ماده واحده، موجب خواهد شد تا این بینوایان سردفتر ،به هنگام  انجام وظیفه وایفای تکالیف مالایطاق ، ماموران حاکمیت تلقی شده ودرحین کار مجروح نشوند .البته درصورت مقررکردن این امتیاز ،چنانچه بعدها احدی درمورد مطالبه حقوق صنفی، ما را ماموران شخصی ونفع طلب وسود جو وگشاد جیب وخلاف کار....خطاب نمود هرنوع ادعای بعدی واحتمالی خودرا تحت هریک ازتحت هریک ازعناوین حقوقی وجزائی اسقاط می نماییم دلیل محکم اسقاط این حق ، سکوت این مظلومان دررابطه با هرنوع تحقیر وتوهین شنیداری  ودیداری ازجمله درقسمتی ازسریال ستایش درشبکه سه است . به هرحال این صنف با کارکرددوگانه خود درشرف تبدیل شدن به عجایب هشت گانه عالم است .چراکه به هنگام تنظیم سند وتحمیل مقررات وباید ها والزامات ، کارمان اعمال حاکمیت است ولی درهنگام مطالبه حقوق ومزایا ودفاع ازحقوق صنفی ، ماموران نفع طلب وسودجو وشخصی و.....لذا این یک بام ودو هوا وخاصیت دوگانه ما ،چیزی شبیه دوزیستان است یا خودروهای دوگانه سوز.
مزایا وآثاراقتصادی اجرای ثبت آنی
1-اجرای ثبت آنی ولزوم ارتقاء آن موجب شد که به یمن همکاری بسیارخوب کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی ومرکزپژوهش های مجلس مشکلات مالی سازمان متبوع که ریشه درتاریخ قانون گذاری کشوردارد، ازطریق تخصیص بودجه مناسب ومبلغ پنج هزارتومان به ازای هرصدورالکترونیکی ( شما بخوانید تنظیم سند الکترونیکی) مرتفع شود.وما ازاین بابت وبه امید اینکه مشکلات مالی ومعیشتی تمامی همکاران ثبتی درسطح کشور با درایت جناب دکترتویسرکانی مرتفع شود خیلی خوشحالیم .البته درمورد مشکلات فنی وحقوقی وساختاری سامانه نیزتایید برخی کاستی ها وذکرآنها درگزارش مرکز پژوهش ها موجب کاهش آلام کاربران شد زیرا وقتی علت زیربنائی بروزنواقص سامانه مرتفع شود مشکلات خود بخود وبدون نیازبه اقدام عملی حل خواهد شد .لذا بنده به نوبه خود از این اقدام خداپسندانه وخیرخواهانه این مرکز تخصصی وحقوقی کمال تشکررادارم.زیرا همین مقدارتوجه هم کافی است .سایرمشکلات مربوط به دیگرسازمانهاست که ارتباطی به قسمت توسعه فن آوری ومرکز پژوهش ها نداشته وندارد.
2-اجرای ثبت آنی موجب نوشدن وارتقاء وتبدیل رایانه ها وچاپگرهای بسیاری ازدفاتر سطح کشور شد وبدین ترتیب رونقی درکار رایانه کاران ونت بازان پدید آمد.
3-اجرای ثبت آنی موجب دخیل شدن ودرگیری سازمان ها ومراکزدیگری درارائه خدمات ثبتی شد.تاهمه حملات متوجه جناب صدرنوری نشود.واصل توزیع مسئولیت که این روزها درعالم حقوق دوستدارانی دارد ، نیزرعایت شده باشد.
4-اجرای ثبت آنی موجب نسخ عملی ماده 30 قانون دفاتر اسنادرسمی است .واین ماده از26شهریور1392 منسوخ به نسخ عملی است .زیرا خدای ناکرده درصورت عدم امکان تنظیم سند ویا ارائه سایرخدمات ثبتی بدلیل قطع سامانه یا مشکل دستگاه پرداخت الکترونیکی (که البته حتما وقطعا مشکل ازثبت احوال ومخابرات است ولاغیر ) دربرابر یک ارباب رجوع حقوق دان قادرنیستیم به قطعی سامانه استناد کنیم. زیرا این مهم درماده مرقوم پیش بینی نشده است .ازسوئی چون سامانه فوق قانون است لذا به حکم ایشان ماده 30 قانون دفاتر منسوخ است وقطعی سامانه موجب برائت سردفتر ازهرنوع تخلف درخصوص استنکاف ازتنظیم سند ویا انجام سایرخدمات ثبتی خواهد بود .راستی شما چه فکرمی کنید؟.شاید من کمی تاقسمتی سامانه زده شده ام ویا این بارازاین طرف پشت بام افتاده ام ویا به تعبیر یکی ازدوستان ، زیادی ازاین طرف  غش کرده ام .
5-اجرای ثبت آنی تحولی عظیم درزمینه نسخ وتخصیص قوانین ومقررات شغلی پدید آورده به گونه ای که کل قوانین ومقررات ومفاهیم حقوقی وثبتی به نحو الزام آوری مکلفند خودرا بااین غول فن آوری وتوسعه هماهنگ سازند وگرنه درسیرطبیعی حواد ث محکوم به نابودی اند.نمونه اش سند صداق غیرمنقول است ووکالت کلی مشتمل برخریدوفروش و....... بدون تعیین پلاک ثبتی ملک مشخص ،که به دلیل عدم سازگاری با این سامانه ،به سان دایناسورها نسل شان درشرف نابودی است .
6-واما مهم ترین اثر اقتصادی واجتماعی ثبت آنی ارتقاء به حق وشایسته طراح سامانه وتغییرشغل ازیک قوه به قوه دیگراست .که این جابجائی جزبه قوه این سامانه عظیم وطراحی شگفت آور آن میسورومقدورنبود.برای ایشان آرزوی موفقیت داریم .با تشکر ازسامانه خوبشان .

/ 0 نظر / 114 بازدید