تقاضای کانون خراسان از کانونها و جوامع و همکاران سراسر کشور


نظر به اینکه طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی بزودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد لذا کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی در نظر دارد موارد مختلف مطروحه در این قانون از جمله : تغییر دفاتر جاری ، تقسیم اسناد ، حذف ماده 69 و سایر موارد مطروحه ...  را با شما همکاران به بحث و بررسی گذارد و از شما کسب نظر نماید. تا دیدگاهها و نکته نظرات شما را پس از جمع بندی به مراجع قانون گذاری و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی منعکس نماید لذا از کلیه کانونها و جوامع استانها و همکاران گرامی تقاضا داریم تا در این خصوص مطالب خود را سریعا" به آدرسهای ذیل ارسال فرمایید.

اعلام در سایت به عنوان کامنت یا فکس به کانون بشماره 8459005 0511 و

ارسال به ایمیل مدیریت سایت فرهاد حسین زادهhoseinzadeh_fa@yahoo.com   

ایمیل دبیر جلسات جناب پنجتنی mohsen.panjtani@yahoo.com    

پست به آدرس کانون مشهد نبش کلاهدوز 1/20 پلاک 110کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی ارسال فرمایید.

 

متن طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی که در اول اذر 1391 یک فوریت ان رای نیاورد

باسمه تعالی

طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی

ماده 1- ماده به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق م یشود:

، دفتر اسناد رسمی ، دفتر رسمی ازدواج و دفتر رسمی طلاق ، واحدهای

وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشند که حسب مورد برای تنظیم و ثبت

اسناد رسمی و ثبت وقایع ازدواج ، طلاق ، رجوع و بذل مدت و سایرمواردی که به موجب

قوانین و مقررات به آن دفاتر محول م یگردد، تشکیل می شوند.

تبصره الحاقی دفاتر مذکور می تواند برخی از خدمات اجرایی دفاتر محاکم قضایی

یا امور مشابه را انجام دهندمواردو ضوابط اجرایی مربوط به موجب آئین نامه ای خواهد

«. بود که به تصویب رئیس قو هقضائیه خواهد رسید

ماده 2- ماده به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف م یگردد.

ماده 2)، اداره امور هر یک از دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر رسمی ازدواج و دفاتر

رسمی طلاق به عهده شخص حقیقی است که به موجب ابلاغ رییس سازمان ثبت اسناد و

«. املاک کشور به عنوان سردفتر منصوب م یگردد

ماده 3- تبصره ذیل به ماده 3، الحاق می گردد.

تبصره الحاقی نقل و انتقال سردفتران از شهری به شهر دیگر با تائید رئیس »

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقدورخواهد بود ضو ابط نقل و انتقال به موجب

«. آئین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد

ماده 4- ماده به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 5)، پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر

محل تابع ضابطه زیر خواهد شد.

در شهرها برای هر پانزده هزار نفر جمعیت یک دفتر اسناد رسمی و یک دفتر رسمی

ازدواج و برای هر پنجاه هزار نفریک دفتر رسمی اخلا ق،

شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد که دفترخانه اسناد

رسمی و یک دفترخانه ازدواج وطلاق خواهد داش ت.

تبصره هر گاه با توجه به میزان معاملات و وقایع ازد واج و طلاق و مقتضیات

محلی افزایش تعداد دفاتر زائد پر حدتصاب مذکور ضروری تشخیص شود سازمان ثبت

اسناد و املاک کشور می تواند حداکثر تا دو دفترخانه به دفاترموجود در هر حوزه ثبتی

«. اضافه نماید

ماده 5- ماده و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 6)، اشخاص زیر را می توان به سردفتری اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق و

دفتریاری تعیین نمود:

-1 دارندگان مدرک کارشناسی در رشته حقوق ، علوم قضایی ، علوم ثبتی ، الهیات و

معارف اسلامی (گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی )

-2 دارندگان مدرک سطح حوزه با تائید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

تبصره 1- دفتریارانی که در زمان تصویب این قانون دارای لیانس سایر رشته ها

باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری با رعایت سایر مقررات می توانند به عنوان

سردفتر منصوب گردند.

«. تبصره کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر اس ت

ماده 6- ماده قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف م یشود:

انتخاب سردفتران و دفتریاران واجد شرایط ماده قبل از طریق آزمون » ( ماده 7

عمومی و مصاحبه تخصصی صورت خواهد گرفت سردفتران و دفتریاران منتخب مکلف به

گذراندن دوره کارآموزی می باشدمدت و نحوه کارآموزی به موجب آئین نامه ای است که

«. به تصویب رئیس قو هقضائیه خواهد رسید

ماده 7- ماده به شرح زیر اصلاح می شود:

حداقل سن در بدو اشتغال برای سردفتر و دفتریار رسمی 24 سال و برای » ( ماده 9

«. سردفتر ازدواج و سردفتر طلاق 30 سال و حداکثر سن آن ها 50 سال خواهد بود

ماده 8- ماده 11 و تبصره آن به شرح زیر اصلاح م یشود:

سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن 65 سال و » ( ماده 11

سردفتران ازدواج و طلاق پس ازرسیدن به سن 75 سال براساس مقررات این قانون

بازنشسته خواهند شدملاک تشخیص سن شناسنامه ای است که در بدو اشتغال به کار

ارائه شده است .

تبصره چگونگی و نحوه استفاده از مزایا بازنشستگی توسط سردفتران ازدواج و

«. طلاق به موجب آئی ننامه ای خواهدبود که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید

ماده 9- ماده 12 به شرح زیر اصلاح می شود:

اشخاص زیر را نمی توان به سمت سردفتری اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق » ( ماده 12

با دفتریاری انتخاب یا ابقا کرد:

-1 اتباع بیگانه .

-2 کسانی که تحت قیمومت یا ولایت هستند.

-3 محکومین به انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضایی یا وکالت دادگستری و

همچنین محکومین به انفصال موق تاز خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق .

-4 محکومیت به حدود، قصاص عضو، جرائم تعزیری و بازدارنده که حداکثر

مجازات قانونی آنها بیشتر از دو سال حبس باشد و همچنین مرتکین و محکومین بزه های

سرقت ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، اختلاس ، جعل ، استفاده از سند مجعول ، تصرف غیر

قانونی در اموال عمومی ، جرائم مربوط به قاچاق موادمخدر، پولشویی و جرائم مناف یعفت و

همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جرائم مذکور تحت محاکمه هستند.

-5 اشخاصی که اشتهار به فساد و عدم التزام عملی به قانون اساسی و اعتیاد به

«. موادمخدر دارند

ماده 10 - ماده 13 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن ملحق م یشود:

سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جرائم مندرج در بند ماده » ( ماده 13

12 این قانون تحت تعقیب قرار گرفت ه و از طرف مراجع قضایی علیه آن ها کیفرخواست

صادر شود، تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و دفترخانه تاروشن شدن تکلیف نهایی

سردفتر معلق ، به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد و

درصورت برائت از اتهام منتسب ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله

اجازه اشتغال مجدد او راصادر نماید.

تبصره الحاقی 1- سردفتران و دفتریارانی که مستقیما در دادگاه تحت تعقیب قرار

می گیرند پس از صدور حکم محکومیت در دادگاه بدوی تعلیق و در صورت صدور حکم

برائت در مرحله تجدیدنظر بلافاصله اجازه اشتغال مجددآنان صادر می گردد.

تبصره الحاقی مراجع قضایی رسیدگی کننده به اتهامات سردفتران و دفتریاران

مکلفند ضمن رسیدگی خارج از نوبت حسب مورد نسبت به ابلاغ رونوشت کیفرخواست یا

«. احکام صادره به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نمایند

ماده 11 - ماده 14 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن ملحق م یشود:

تصدی هم زمان دو دفتر از یک نوع و نیز تصدی هم زمان دفتراسناد » ( ماده 14

رسمی و دفتر رسمی ازدواج یا دفتررسمی طلاق ممنوع است سردفتر رسمی ازدواج

می تواند هم زمان تصدی دفتر رسمی طلاق را بعهده گیرد.

تبصره الحاقی کفالت دفترخانه دیگر در مواردی که به موجب این قانون مقرر است

تصدی محسوب نمی شود.وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفتر خانه ای که سردفتر آن

در حال تعلیق با مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر تعطیل

«. شده است به موجب آئی ننامه ای خواهد بود که به تصویب رئیس قو هقضائیهخواهد رسید

ماده 12 - ماده 15 و دو تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان

تبصره این ماده ملحق میشود:

مشاغل زیر منافی شغل سردفتری اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق و » ( ماده 15

دفتریاری است :

-1 قضاوت و وکالت دادگستری و اشتغال در دستگا ههای اجرایی .

-2 اشتغال به امر تجارت به به تعریف قانون تجارت .

-3 عضویت در هیات مدیره و مدیر عامل شرکت های تجاری ، بانکها، موسسات بیمه

و موسسات دولتی و یا وابست هبه دول ت.

-4 مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسوول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و

سردبیر (به استثناء نشریه کانو نسردفتران و مجلاتی که صرفاً جنبه علمی دارد).

تبصره تدریس در مراکز آموزش عالی با تصدی مسوولیت دفاتر مزبور منا فات

ندارد لکن عضویت هیات علمی منوط به اجازه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور م یباشد.

تبصره 2- سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلس شورای

اسلامی با عضویت در شوراهای اسلامی مراکز استان ها و همچنین شهرداران با حفظ

سمت از اشتغال به امر سردفتری یا دفتریاری معذور خواهند بود و در این مدت دفترخانه

به تصدی دفتریار یا کفیل واجد شرایط تعیین شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک

کشور که ازطرف سردفتر معرفی می شود اداره خواهد شدمدت نمایندگی افراد مذکور در

مشاغل انتخابی اشاره شده جزءسئوات خدمات او محسوب م یشود.

تبصره الحاقی 3- سردفتران ازدواج و طلاق که قبل از تصویب این قانون در مشاغل

ممنوع شده این ماده به کار اشتغال داشته اند مکلفند ظرف مدت شش ماه پس از تصویب

نسبت به انطباق وضعیت خود با مقررات این قانون اقدا منمایند.

ماده 13 - ماده 16 به شرح زیر اصلاح می شود:

سردفتران اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق و دفتریاران قبل از اشتغال به کار » ( ماده 16

باید سوگند یاد نمایند. (متن سوگند و ترتیب اجرای آن به موجب آیی ننامه خواهد بود).

ماده 14 - ماده 18 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن ملحق م یشود:

ماده 18 )، کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق حداکثر ظرف یکسال از

تاریخ تصویب این قانون بهصورت الکترونیک تنظیم و ثبت خواهد شد.

ثبت اسناد در دفاتر مذکور از طریق شبکه و به صورت برخط در بانک جامع

اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشورضبط می گردد.

تبصره الحاقی 1- اسناد تنظیمی در دفاتر مذکور علاوه بر امضای طرفین باید به

امضای سردفتر برسد.

تبصره الحاقی 2- آئین نامه چگونگی ثبت الکترونیک ، نحوه اقدام در موارد قطعی

شبکه و عدم امکان استفاده ازسیستم های الکترونیک ، زمان بندی تبدیل روش ، نحوه تنظیم و

نگهداری دفاتر و چگونگی دسترسی به اطلاعات مربوط به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد

«. رسید

ماده 15 - ماده 20 به شرح زیر اصلاح می شود:

دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء » ( ماده 20

ذیل نوشته های عادی است ونوشته های تصدیق امضاء شده مسلم الصدور شناخته می شود.

آئین نامه لازم برای چگونگی ضوابط گواهی امضاء را رئیس قوه قضائیه تصویب

خواهد نمود.

ماده 16 - ماده 21 به شرح زیر اصلاح می شود:

سردفتر پس از تنظیم و ثبت سند، تصاویر سوابق مربوط را از سامانه » ( ماده 21

دریافت و گواهی نموده و در اختیارطرفین قرار می دهد چنانچه مرجع قضایی ملاحظه

سوابق را ضروری بداند، امکان دسترسی مرجع به مذکور به بانک اطلاعات مربوطه فراهم

خواهد شد.

نحوه و ترتیب دسترسی به موجب مقررات آئین نامه موضوع ماده 18 این قانون

«. خواهد بود

ماده 17 - ماده 24 به شرح زیر اصلاح می شود:

سردفتران و دفتریاران می توانند از مرخصی و معذوریت استفاده نمایند » ( ماده 24

نحوه استفاده از مرخصی ومعذوریت و مدت آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به

« تصویب رئیس قو هقضائیه خواهد رسید

ماده 18 - ماده 29 به شرح زیر اصلاح می شود:

سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از » ( ماده 29

آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی که رئیس قوه قضائیه برای آنها مقرر

می دارد و نیز بخشنام هها و دستورالعمل های سازمان ثبت متابعت نمایند.همچنین مواد 49 تا

69 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و

«. سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است

ماده 19 - ماده 34 به شرح زیر اصلاح می شود:

برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق » ( ماده 34

هر استان دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدیدنظر احکام غیر قطعی دادگاههای

«. بدوی ، دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود

ماده 20 - ماده 35 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن ملحق م یشود:

دادگاه بدوی و تجدیدنظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو » ( ماده 35

اصلی و یک عضو علی البدل خواهد بود که به شرح زیر انتخاب می شوند:

دادگاه بدوی :

-1 یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه .

-2 یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک

کشور.

-3 یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل

کانون در محل به انتخاب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

بب دادگاه تجدیدنظر:

-1 یکی از روسای شعب یا منشاران دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قو هقضائیه .

-2 یکی از مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد به

انتخاب رییس سازمان .

-3 یکی از اعضاء شورای عالی سردفتران و دفتریاران با انتخاب شورا.

تبصره الحاقی رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران حسب مورد با حضور

«. عضو سردفتر اسناد رسمی یا سردفترازدواج و طلاق صورت م یپذیرد

ماده 21 - ماده 37 و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفرخواست و تشکیل دادگاه بدوی و » ( ماده 37

تجدیدنظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر به موجب آیین نامه مصوب رئیس

قوه قضائیه خواهد بود.

میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاههای مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و

پرداخت خواهد شد.

تبصره دادستان از بین قضات و دادیاران و اعضای عل ی البدل از بین قضات یا

«. کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهندشد

ماده 22 - ماده 38 به شرح زیر اصلاح می شود:

مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل اس ت: » ( ماده 38

-1 توبیخ کتبی با درج در پروند ه.

-2 جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال .

-3 جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال .

-4 طی دوره های آموزشی حین خدمت از یک ماه تا شش ماه تحت نظر کانون

سردفتران .

-5 ممنوعیت از تنظیم خاصی از انواع اسناد از ماه تا یکسا ل.

-6 انفصال موقت از ماه تا یکسال .

-7 انفصال موقت از یکسال تا سه سا ل.

«. -8 انفصال دائم از تصدی سردفتری و دفتریاری

ماده 23 - ماده 39 به شرح زیر اصلاح می شود:

وجوه حاصل از اجرای بند و ماده فوق به حساب درآمد عمومی » ( ماده 39

کشور (نزد خزانه داری کل واریز و دربودجه سنواتی ، معادل صددرصد آن به صورت

خارج از شمول جهت نظارت و ارتقاء عملکرد دفاتر اسناد رسمی وازدواج و طلاق در اختیار

«. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرف ت

ماده 24 - ماده 40 به شرح زیر اصلاح می شود:

طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هر یک از مجازاتهای مذکور در » ( ماده 40

«. ماده 38 به موجب آیین نام های خواهد بود که به تصویب رییس قو هقضاییه خواهد رسید

ماده 25 - ماده 42 و تبصره آن به شرح زیر اصلاح م یشود:

در هر مورد که رئیس قو هقضاییه و یا رییس سازمان ثبت اسناد و املاک » ( ماده 42

کشور از سوء شهرت یا عدم امانت یانداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری

اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در

نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر با دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردددادگاه

رأی به سلب صلاحیت صادر خو اهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل

اعتراض در دادگا هتجدیدنظر خواهد بود.

تبصره هر گاه رییس قوه قضاییه و یا رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

درفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری رامخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه

تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می تواند تا شش ما هدستور انفصال صادر

«. نماید

ماده 26 - ماده 43 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

پس از شروع

/ 0 نظر / 129 بازدید