صداوسیماوجاده یکطرفه

صداوسیمادرعرصه سیاسی به معنای واقعی جناحی شده است واین مساله دربرخوردش باشخصیتهایی چون دکترروحانی -سیدحسن خمینی-هاشمی رفسنجانی -سیدمحمدخاتمی-ناطق نوری و...کاملا هویداست امابحث مادرحوزه اسنادرسمی ودربحث نقل وانتقال خودروست همگان شاهدندکه صداوسیمادرجریان تصویب طرح تخلفات رانندگی درمجلس شورای اسلامی کاملا وبصورت یکطرفه حتی دراخبار۲۰و۳۰برعلیه دفاتراسنادرسمی وبه نفع راهنمایی ورانندگی موضع گرفت ودولت وقت هم بانوشتن نامه ای توسطمعاون اولش طرف راهنمایی راگرفت امادرنهایت مجلس شورای اسلامی به نظرکمیسیون حقوقی که برخلاف دولت وقت وراهنمایی موافق ثبت اسنادخودرودردفاتراسنادرسمی بودرای دادکه این مساله درتیترروزنامه های موافق ومخالف نظرکمیسیون حقوقی مجلس درروزبعدازرای گیری منعکس شدکه بایدخصوصابه آقای طباطبایی بعنوان عضوکمیسیون حقوقی مجلس نهم (که البته قانون مزبوردرمجلس هشتم موردتصویب قرارگرفته)گفته بشه دوست عزیزدرتفسیرقانون مهمترین روش مراجعه به مذاکرات مجلسه که موجوده واما شماوبرادران راهنمایی که مدعی اختیاری بودن ثبت سندخودرودردفاترندومیگویندماده ۲۹همان رامیگویدچطوردرزمان رای گیری برای ماده مزبورهم راهنمایی وهم دولت مخالف ماده مزبوربودندوچطورآقای توکلی نماینده تهران میگفت به این ماده رای ندهید چون ثبت سندخودرورودردفاتراجباری میکنه یعنی آقای توکلی که سابقه چندین دوره مجلسوداره وازقضادراین مساله هم ایشان وهم آقای علی مطهری باشماهم نظربودندنمیدانستندکه این ماده قانونی ثبت سندرااجباری میکنه یانه که البته درروزرای گیری همراه باشماباتصویب این ماده مخالف بودندوازطرفی لازم به ذکره اگه ثبت سندخودرواختیاری باشه کدوم عاقلی میادفلان مقدارپول بده ووقت بذاره تاسندماشینشوثبت کنه ودرنهایت این چندین میلیاردتومنی که توسطدفاتربابت ثبت سندبه خزانه واریزمیشه روکی تامین میکنه که به دروغ وانمودمیکنیداین پول مال دفاتره پس غیرعقلانیه که بگیم هم ثبت سنداختیاری باشه وهم این پول تامین بشه حال اگرقراربرراحتی مردمه راهنمایی بره براوظایف خودش برسه وامنیت مردموتامین کنه وبراهرنفر نمیخوادپلاک بده که براخودش درامدتامین کنه هرماشینی یه پلاک داشته باشه ومشخصات مالکوازسامانه ثبت بگیره واقداماتشوانجام بده ودرنهایت چندسخن باصداوسیمادارم شماکه براقانون نظرسنجی میزارید لطفا۱-برااخذخلافی واینکه مردم راضین یانه ۲-براعملکردخودتون اینکه ملی عمل میکنیدیامیلی هم نظرسنجی بزاریدتایادم نرفته اینم بگم که سایتهایی که متعلق به افرادیانهادهای نظامی هستندازجمله فارس وتابناک محسن رضایی بعدمناظره نظرراهنماییرو تبلیغ کردندواحتمالا فرداروزنامه های جام جم وهمشهری قالیباف همین کارراخواهندکرد.


http://daftarkhane162tabriz.blogfa.com/

/ 0 نظر / 46 بازدید