آزمون سخت

آزمون سخت

قطعاتک‌تک شماهمکاران گرامی سراسر کشور در چند روز اخیر مطلع گردیدید که سازمان ثبت اسناد واملاک چه مقرره ای سخت و بدبینانه ای را برای سران دفاتر در نظر گرفته و بشدت دنبال آن است که این آش یک وجب روغن را هرچه زودتر تقسیم و به خورد ما بدهد.جایگاه وپایگاه این تصمیم چنان برخلاف واضح قانون است که هر حقوق خوان مبتدی نیز آن را مردود و مایه وهن می داند.به هر روی جمیع همکاران کشور اعم از سردفتر ودفتریار این روزها چونان طفل یتیمی در زیر مجموعه قوه قضاییه می باشند که از خودی غیر هر روز برعلیه آنان بند تبصره و بخشنامه صادر شده و از هرسوی چشم طمع به بخشی از هویت ۸۰ساله آنها می دوزند.دراین وانفسای هجوم وهجمه از جانب خودی وغیر خودی تنها وتنها مجموعه های نیم بندی که چشم امید جز جز حرفه کتابت به آن دوخته شده اشت کانون ها وجوامع دفاتر سراسر کشور وشورای عالی جوامع دفاتر کشور هستند که این روزها در معرض سخت ترین آزمون برای اثبات حقانیت و تحقق امیدها وآرزوهای برباد رفته دفاتر قرار گرفتند. در پی مطالبه افکار عمومی درون خانواده دفاتر دال بر مقابله با این مقرره ذلیل کننده در یکی دو روز گذشته اکثر کانونها وجوامع استانی اقدام به صدور بیانیه دال بر امتناع از حضور در ادارات ثبت و خود داری همکاران از دادن اثرانگشت نموده و مقرر است روز سه شنبه در تهران گردهم آمده تا تصمیم نهایی را بگیرند.تاکنون هر اقدامی انجام شد،ستوده ولی در مقابل عزم جزم سازمان هیچ اثری نخواهند داشت.آزمون اصلی شورای عالی و مجمع عمومی فوق العاده کانونها وجوامع فرداست.آیا صرفا به یک بیانیه اکتفا کرده و اسیر وعده هت وجلسات می شوند؟آیا می توانند سازمان و راس آن را قانع نمایند که کوتاه آمده واندک استقلال دفاتر را پابرجا بگذارد؟آیا اگر سازمان وقعی به توقع وخواست ایشان و تک تک دفاتر ننهاد به همین گردهمایی و صورتجلسه احتمالی وبیانیه اکتفا می کنند؟آیا حاضرند برای ماندگار شدن در تاریخ کتابت درصورت عدم توجه سازمان دستجمعی از عضویت در شورا و کانون ها استعفا بدهند؟آیا سمت وعنوان ریاست کانونها و هیات مدیره ها را انتخاب می کنند یا فدای این القاب به پای قداست وجایگاه حرفه کتابت؟به هر روی روی سخن به طرف شما همکاران بزرگوار عضو شورای عالی و کانونها وجوامع سراسر کشور است که هشدار وزنهار که امروزه در معرض آزمونی بدون تکرار قرار دارید مبادا که نام خود را به شکلی در تاریخ کتابت ثبت کنید که آیندگان شما را تحقیر و تمسخر ومحکوم نمایند.

/ 1 نظر / 32 بازدید