اثر انگشت

بنام خدا

سازمان محترم ثبت اسنادواملاک این روزها حکم مدیر مقتدری را دارد که در اتاق فرمان مخفی از مردم،فرامینی را با چاشنی دلخواه خویش تدوین کرده وسپس آمرانه این مصوبات را تحویل دفاتر برای اجرا کردن بر مردم می دهد بدون آنکه کوچکترین وظیفه ای برای خویش بعنوان بانی و آمر،درقبال مردم در راستای جوابگویی به کمیت و کیفیت دستور!! متصور باشد.سازمان بعنوان مدیر مخفی سامانه ثبت آنی هیچگونه نظرخواهی از دفاتر بعنوان مسئول مستقیم اسناد مردم راجع به کمیت وکیفیت مصوبات خودنکرده یا اگر کرده هم مبتنی بر واقعیات ملموس و مرعی در بطن جامعه نبوده وعجیب تر اینکه دفاتر می بایست حرف وسرکوفت و غر ولند مردم را تحمل کرده و دم بر نیاورند.!!!

از ابتدای ثبت آنی تاکنون چه زجرها وسختی هایی که دفاتراسنادرسمی متحمل نشده و چه اعصاب هایی که به پای این سامانه فرسوده نشده وچه پایین آمدن تمرکزهای حقوقی که شاهد آنها نیستیم؟!

آیا سازمان نباید درقبال عمل خود جوابگو باشد؟کجای قانون اجازه به سازمان داد که در جز جز اسناد تنظیمی دفاتر به جز استعلام الکترونیک و ارسال برخط خلاصه معاملات سیطره پیدا کرده و روز به روز محدودیت پشت محدودیت برای دفاتری که از دهها سال پیش تاکنون مستقل بوده و هیچ وابستگی مالی به این سازمان ندارند،بوجود بیاورد؟چرا سیاست گذاران سازمان محترم ثبت حین نگاه به دفاتر اسناد، عینک ضخیمی از بدبینی وتردید و تشکیک بر چشم گذاشته وحاضر نیستند کمی این عینک را جابجا کرده و نقاط و نکات مثبت را هم ببینند؟اصولا آیا بدبینی و فشار وارد آوردن برای حرفه کتابت مثمر ثمربوده وباعث غفلت سازمان از منافذ مفسده بار دیگر نیست؟آیا هجوم سازمان به سمت دفاتر نوعی انحراف افکار عمومی برای تحلیل فشار از روی دوش سازمان نیست؟آیا رویه اتخاذی سازمان درقبال ریشه دار ترین نهاد خودگردان و مستقل کشور بعنوان تنها موردمنطبق با اصل 44قانون اساسی که از سالها پیش تعامل مثبت و مفیدی با مردم برقرار کرده است،درست است؟آیا سازمان در مسیر قبضه و تملک دفاتر قرار دارد؟چرا سازمان برخلاف مندرجات تدوین شده در شیوه نامه اجرایی ثبت الکترونیک اسناد که فقط امضا الکترونیک را برای تایید نهایی اسناد کافی دانسته است اخیرا درحال الزام به درج اثرانگشت سردفتر برای تایید نهایی اسناد است؟

آیا سازمان با توجیهاتی که بیشتر ناشی از ضعف بازرسی یا تساهل وتسامح دوایر وابسته به خود است،محق در توجیه الزام سران دفاتر به درج اثرانگشت هست؟آیا سامانه ای که هنوز دارای نواقص عدیده ای است و با قطعی های مکرر وسرعت پایین، اعصاب و روان ارباب رجوع را پریشان و حوصله وتمرکز و توان رفتاری وحقوقی درست دفاتر را به حداقل رسانده است،کشش بارگزاری یک فرآیند دیگر دارد؟دهها سوال و دلیل دیگر برای غیر قانونی و ظالمانه بودن بسیاری از اقدامات سازمان برعلیه دفاتر وجود دارد که از حوصله بحث خارج است.لذا بشدت اعتراض خویش را نسبت به این اقدام سازمان اعلام وآن را قدمی دیگر در راه مصادره کردن نهاد خصوصی و خودگردان دفاتر اسناد رسمی می دانیم که در نهایت باعث ضعف حقوقی و خالی شدن اسناد مردم از دوام وقوام حقوقی شده و به دلیل اپراتوری شدن، نیروهای حقوقی و استدلال گرا از چرخه این صنف خارج و جایگاه حساس به نفراتی خواهد رسید که قائل به تمرکز حقوقی نبوده تن به اپراتوری صرف می دهند و نهایتا در دراز مدت استحکام اسناد بشدت تقلیل یافته و زمینه برای بروز دعاوی و ازدیاد پرونده های قضایی و تضرر اجتماع مهیا میشود.لذا انتظارداردمسولین محترم سازمان دستورفوری توقف راصادرنمایند درغیراینصورت بمنظوراحقاق حق قانونی دفاتر ازطریق مراجع ذیصلاح قانونگذاری و...پیگیرامورخواهیم بود

باسپاس .


/ 0 نظر / 29 بازدید