تنظیم سند رضایت نسبت به رای صادره بر محکومیت زوج بر پرداخت مهریه

تنظیم چنین سندی در قالب رضایت دعوی و بر اساس متن مشترک و مشابهی که غالبا مورد استفاده عموم همکاران است؛ به لحاظ قوانین و مقررات جاری دفاتر خالی از اشکال بوده و هیچ مقرره ای مبنی بر عدم تنظیم چنین سندی وجود ندارد

اما موضوع حایز اهمیت توجه به ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی است به خصوص بند ج این ماده.

مطابق ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی" - استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد :

الف - خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی ، دادخواست خود را مسترد کند . در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .

ب - خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید .

ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد ."

اینک اشخاصی که در مرحله ج یعنی ختم مذاکرات، خواهان تنطیم سند رضایت می شوند باید آگاه باشند که تنظیم چنین سندی در این مرحله به منزله استرداد دعوا تلقی و منجر به صدور قرار رد دعوا خواهد شد و سردفترانی که نسبت به چنین پرونده هایی که رای محکومیت بر آنها صادر شده، سند رضایت از جانب زوجه/خواهان/محکوم له تنظیم مینمایند باید صاحب سند را از نتیجه و اثر تنظیم چنین سندی آگاه نمایند. در مورد مذکور زوجه / رضایت دهنده با تنظیم این سند حق اقامه مجدد دعوای مطالبه مهریه را برای همیشه از دست میدهد و امضای وی ذیل سند حاکی از این است که زوجه از دعوای خود به طور کلی صرفنظر کرده و اثر  اعتبار امر مختومه بر این پرونده اعمال و جاری خواهد شد و این فرد دیگر نمی تواند مهریه خود را از طریق قضایی و مراجعه به دادگاه مطالبه نماید امری که به هیچ وجه منظور و قصد زوجه نبوده است.  هرچند که سقوط دعوا منجر به انصراف از دعوا و حق مراجعه به مراجع صالح می گردد و در خصوص ذی حقی یا بی حقی خواهان در ماهیت دعوا تصمیم گرفته نمی شود و این قرار مانع ادای وظیفه زوج به اختیار و پرداخت تعهد/مهریه نخواهد بود و زوج هر زمان می تواند به میل خود مهریه را پرداخت نماید ولی تنظیم سند رضایت اثر سقوط دعوا را داشته و زوجه برای همیشه حق مراجعه به مراجع صالح و پیگیری حق خود را از دست خواهد داد. چرا که اثر سقوط دعوا مساوی اثر اعتبار امر مختومه میباشد.

قرار سقوط دعوا بدین معنی است که خواهان در موضوع مطروحه هیچگونه ادعا و حقی در هیچ شرایط و زمانی برای خود قایل نیست، و از این رو قرار سقوط دعوا اعتبار قضیه محکوم بها را پیدا می‌کند [1].

بنابر نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه «قرار سقوط دعوا به منزله رأی بر بی حقی است و چنانچه قطعی شده باشد، اعتبار امر مختوم خواهد داشت

.http://seyyedhatami.blogfa.com/

 

/ 2 نظر / 18 بازدید

تشکر از اصلاع رسانی شما

همکار

کپی پئیست کردن به جایی رسیده است که یک مطلب ناقص و عملا بی فایده را در یک وبلاگ نوشته اند و در دو وبلاگ دیگر ( نسیم صبح و محضردار ) نقل و قول و به عبارتی دیگر کپی پئیست کرده اند . جالب نیست ؟