/ 2 نظر / 35 بازدید
مهدی سجادی فر

سلام همکار فرهیخته. با توجه به قطعی سه روزه دستگاه پوز نامیمون ملی که عدم کفایت و نالایقی مسولین شرکت سامان را بیش از پیش بر همگان آشکار کرد و با توجه به اینکه در پی بروز این فاجعه حقیقتا کارد به استخوان رسیده و این امر خارج از تحمل خانواده بزرگ دفتر اسناد رسمی است امیدواریم هر چه سریعتر در این حوزه اقدامات موثری صورت گیرد و کار به کاردان سپرده شده و به این غائله خاتمه داده شود.

آرشام

اگر دردم یکی بودی چه بودی -دستگاه پوز بانضمام ثبت احوال امروز هم اعصاب نداشته دفاتر را خرابتر کرد.کم کم بریم تو فکر استعفا