پاسخهای سازمان به برخی سوالات همکاران در خصوص سامانه ثبت آنی

 1: در مواردی که شناسه یکتا اخذ شده ولی سند به امضای متعاقدین نرسیده است آیا انجام تغییرات یا اصلاحات در سند امکان پذیر است یا خیر؟ 

پاسخ :در این حالت سردفتر می تواند با بی اثر کردن شناسه یکتا و تهیه کپی الکترونیک همان سند تغییرات و اصلاحات لازم را در سامانه انجام دهد و در ثبت دفتر نیز مطابق آخرین وضعیت سند الکترونیک ،توضیحات مورد نظر را درج کند و شناسه یکتای جدید اخذ نماید . در این صورت نیاز به ابطال یا مسدود کردن ثبت سند در دفتر جاری نیست و دفتر با اضافه کردن توضیحات لازم به امضای متعاقدین می رسد و نسخه چاپ شده سند الکترونیک نیز با مندرجات و شناسه جدید ،هم زمان با دفتر امضاء خواهد شد . در هر حال طبق تبصره ماده 2دستورالعمل ،ویرایش سند الکترونیک دارای شناسه ،از نظر مقررات ممنوع است .

2-    در رابطه با امور تبعی موضوع ماده (1)دستورالعمل سامانه ثبت الکترونیک اسناد و تبصره ذیل آن :

الف : آیا بایستی برای امور مذکور صفحه و شماره جداگانه ای در دفتر در نظر گرفت یا در ستون ملاحظات سند قبلی قید نمود؟

پاسخ : امور تبعی در ملاحظات دفتر درج میشود و به امضای اصحاب سند می رسد و در سامانه ،در قسمت سایر امور تبعی ثبت می گردد و پس از تصدیق ، پرینت نهائی اخذ و به اصحاب سند تحویل می گردد .

ب :آیا می توان اسنادی را که قبل از اجرائی شدن ثبت آنی توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردیده ،امور تبعی آنرا به روش سابق عمل نمود؟

پاسخ : با توجه به ماده یک دستورالعمل ثبت آنی و به منظور ارائه یکسان امور تبعی تمام موارد بایستی از طریق سامانه عمل شود.

ج : با توجه به این که در حال حاضر امور تبعی در سامانه وارد می گردد آیا نسبت به آن حق الثبت اخذ می گردد؟

پاسخ : در مواردی که نسبت به امور تبعی سند تنظیم میشود ،حق الثبت اخذ می گردد.

3-    با توجه به این که دفتر اتومبیل دفتر چاپی است و امکان درج سند عینا" در دفتر مذکور امکانپذیر نیست ،دفاتر اسناد رسمی بایستی اسناد اتومبیل را در دفتر جاری ثبت نمایند یا خیر؟

پاسخ : در صورتیکه دفتر چاپی با سند صادره منطبق نباشد ،سردفتر مکلف است آنرا در دفتر جاری ثبت نماید.

4-    در صورتی که اسامی برخی خودروها در لیست خودروهای موجود در سامانه تعریف نشده باشد تکلیف و نحوه اقدام دفاتر چگونه است ؟

پاسخ : در صورتی که خودرو در لیست مذکور نباشد دفاتر اسناد رسمی می توانند مشخصات خودرو یاد شده را در سامانه وارد و هزینه قانونی مربوط را طبق ضوابط تعیین و در محل مربوطه درج نمایند.

5-    سند انتقال اجرائی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به چه نحو تنظیم می گردد ؟

پاسخ : سردفتر ابتدا نوع سند (بیع ،صلح و ....)را تعیین و سپس در پاسخ به پرسش سامانه ،انتقال اجرایی بودن سند را انتخاب می نماید و اقلام اطلاعات سند مذکور را مطابق فرم های موجد در سامانه تکمیل و نسبت به تنظیم سند اقدام می نماید .

http://www.khorasannotary.ir

/ 1 نظر / 46 بازدید
ناصر

یک سند اجرایی داشتم به گزینه تخلیه مورد انتقال که رسیدم مطابق واقع جواب سوال آیا تخلیه هست را خیردادم چون تخلیه نبود در این حالت باید واجبارا تاریخ تخلیه را تعیین می کردم چون سامانه تا تاریخ را مشخص نکنی اجازه ثبت نمی دهد لذا از اداره ثبت که به قائم مقامی مستنکف بایدسند راامضا کند خواستم تاریخ تخلیه را تعیین نمایداما اداره ثبت از تعیین تاریخ تخلیه خودداری نمود زیرا اظهار میداشت که قبل از انتقال ملک به ذینفع نمی توانم تاریخ تخلیه را مشخص کنم با اینحال هیچ راه حلی در سامانه پیش بینی نشده میشه راهنمایی بفرمایید