محضردار

آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری

اسطرلاب اسناد بانکی !!
ساعت ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٤/۱۱/۱٩  کلمات کلیدی:

 اسطرلاب اسناد بانکی !!


تلف شد عمر بنده  بیست سالی!!
نبوده  کارِ  محضر  بر  روالی!

بدادم  نامه  و  مکتوبِ  بسیار
برایِ بانکِ  مسکن این  حوالی

ندادند  یک  سند  حتی  به  بنده
که  گردَد  عقده ام  از بیخ  خالی

بیامد  فردی  اینجا   بهرِ  تحقیق 
زِ بانکِ  مسکن  از بهرِ سئوالی

ندادم  چون  که سکه  جوفِ پاکت
زِ   نزدم  رفت بیرون  با ملالی

بگفتم نزدِ  خود ای  مردِ  کاهل
نکن  قاطی  حرامی  با   حلالی

نزد  زان  پس  به  نزدم  پشه ای پر
بمانده  دفترم   از بانک  خالی

بدادند   نارفیقان  عیدی و  پول  
چپاندند  سکه ها  در جیبِ عالی  

نبودم  علم و اسطرلابِ این کار
سیاست تا کنم دستمال  و  شالی

بچرخم  دورِ  شعبه ، باجه، باجه
شوند تا  دلبران   حالی به حالی

بریزد  زان  سپس بارانِ اسناد
همه  ایام  و     حتی در   لیالی!!

ابوالقاسم الوندی 

البته در مورد اولین مصرع  وقتی این شعر را می سرودم بیست سال از عمرِ بنده تلف شده بود و الان نزدیکِ سی سال و نیز در موردِ مصرع ِ آخر خوشبختانه با تدبیر ریاستِ محترمِ سازمانِ ثبت و به مددِ ثبتِ آنی  نارفیقان در لیالی قادر به تنظیمِ سند نخواهند بود ............!!