محضردار

آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری

تاکید کانون سردفتران درخصوص تهیه دفتر مشاغل موضوع ماده 96 قانون مالیات های مستقی
ساعت ۳:٠٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢۳  کلمات کلیدی:

سردفتران اسنادرسمی نسبت به تهیه دفتر مشاغل موضوع ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 اقدام کنند.
 به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، به تمامی همکاران سردفتر اسنادرسمی در سراسر کشور تاکید می شود نسبت به تهیه دفتر مشاغل اقدام نمایند تا مشمول جرایم ناشی از عدم تهیه و تنظیم دفتر مذکور نشوند.
 بر اساس موضوع بند (ب) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم این امر شامل 19 مورد از صاحبان صنایع و امور مختلف است که در بند 15 از صاحبان دفاتر اسناد رسمی به عنوان یکی از مشمولین نام برده شده است.